บริษัท:
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล:
คุณมุกดา ห่มม่วง
อีเมล์:
mookda.ho@lhsec.co.th
บริษัท:
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
ชื่อ-นามสกุล:
คุณ เบญจพล สุทธิ์วนิช
อีเมล์:
benjaphol@kktrade.co.th
บริษัท:
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ-นามสกุล:
คุณ บุญญา วิกัยสุขสกุล
อีเมล์:
bunya.w@ktbst.co.th