(หน่วย: ล้านบาท)
  2559 2558 2557 2556 2555
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ          
รายได้ค่าบริการ 3,564.69 3,327.86 2,981.00 2,761.31 2,349.18
รายได้รวม 3,711.52 3,359.64 3,024.84 3,133.71 2,670.90
ต้นทุนการให้บริการ 1,546.33 1,449.18 1,380.44 1,187.81 949.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 578.55 564.90 547.26 473.87 484.89
ค่าใช้จ่ายรวม 2,124.89 2,014.08 1,927.69 1,661.68 1,434.16
กำไรขั้นต้น 2,018.36 1,878.68 1,600.56 1,573.50 1,399.91
ต้นทุนทางการเงิน 131.23 83.23 101.90 119.08 139.19
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,097.12 957.69 757.75 1,053.27 796.53
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 4,363.53 1,501.33 1,246.00 1,356.12 1,004.49
สินทรัพย์รวม 12,157.85 8,540.54 8,235.24 8,105.75 7,390.70
หนี้สินรวม 4,786.65 2,876.35 3,022.85 3,127.57 3,102.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,371.20 5,664.20 5,212.40 4,978.19 4,287.79
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น 56.62% 56.45% 53.69% 56.98% 59.59%
อัตรากำไรสุทธิ 29.56% 28.51% 25.05% 33.61% 29.82%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 10.60% 11.42% 9.27% 13.59% 10.80%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16.83% 17.61% 14.87% 22.73% 19.65%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.65 0.51 0.58 0.63 0.72
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 11.56 8.89 8.18 7.81 6.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 1.50 1.10 0.88 0.80 0.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.72 1.50 1.19 1.65 1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะ) 67.64% 82.13% 81.50% 61.05% 55.74%

หมายเหตุ * คำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท