งบการเงิน

Email ThisPrint This

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงบการเงินฉบับสมบูรณ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,094,898 4,148,228
เงินลงทุนชั่วคราว 217,675 215,297
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 323,065 357,847
สินค้าคงเหลือ 34,730 32,496
เงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 65,330 83,474
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,735,698 4,837,342
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 10,427 10,287
เงินลงทุนระยะยาว 1,993 1,992
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี - -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 47,953 47,953
ที่ดินสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์  6,619,370 4,891,914
ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทาน 1,700,257 1,772,934
สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า 35,999 38,751
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 37,621 30,855
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 179,513 177,326
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 584,421 339,545
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10,222 8,947
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,227,776 7,320,504
รวมสินทรัพย์ 11,963,474 12,157,846
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น 230,702 219,636
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 10,293 14,400
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 480,945 487,445
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 4,167 4,314
สำรองค่าเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,509 3,371
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 50,063 62,076
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 51,841 63,702
รวมหนี้สินหมุนเวียน 831,520 854,944
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 7,968 9,750
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,654,291 2,934,366
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 12,475 15,580
สำรองค่าเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 42,472 45,122
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 899,477 889,238
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 90,851 37,647
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,707,534 3,931,703
รวมหนี้สิน 4,539,054 4,786,647
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 637,496,657 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท 637,497 637,497
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 637,496,153 หุ้น มูลค่าหุ้นละ1 บาท 637,496 637,496
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 434,975 434,975
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดย ไม่สูญเสียการควบคุม 410,077 410,077
กำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 63,750 63,750
   จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น 1,947,282 1,664,528
   ยังไม่ได้จัดสรร  2,593,945 2,845,863
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  6,087,525 6,056,689
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,336,895 1,314,510
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,424,420 7,371,199
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,963,474 12,157,846


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม
2560 2559
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่าบริการ 875,484 873,036
รายได้เงินปันผล - -
รายได้อื่น 10,631 21,850
รวมรายได้ 886,115 894,886
 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ 370,622 355,249
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 117,713 117,083
รวมค่าใช้จ่าย 488,335 472,332
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 397,780 422,554
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (37,694) (29,753)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 360,086 392,801
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (73,196) (79,510)
กำไรสำหรับงวด 286,890 313,291
     
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 286,890 313,291
     
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 271,798 294,596
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 15,092 18,695
286,890 313,291
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 271,798 294,596
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 15,092 18,695
286,890 313,291
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.43 0.46