ข้อมูลย้อนหลัง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดงบการเงินฉบับสมบูรณ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,453,687,606 4,148,228,506
เงินลงทุนชั่วคราว 610,913,829 215,297,115
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 353,059,009 357,847,266
สินค้าคงเหลือ 33,680,828 32,496,278
เงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี - -
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 51,005,067 3,038,210
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 53,760,853 80,435,798
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,556,107,192 4,837,343,173
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 70,251,082 10,287,025
เงินลงทุนระยะยาว 1,993,826 1,991,436
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
เงินให้กู้ยืมแก่และลูกหนี้ระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดรับคืนภายในหนึ่งปี - -
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 47,953,340 47,953,340
ที่ดินสิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์  7,204,190,218 4,891,914,102
ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทาน 1,675,775,003 1,772,934,341
สิทธิการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า 35,071,007 38,750,790
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 37,818,336 30,855,113
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 187,436,357 177,326,362
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 589,302,147 339,544,800
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 8,503,105 8,946,387
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,858,294,421 7,320,503,696
รวมสินทรัพย์ 12,414,401,613 12,157,846,869
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น 430,297,457 219,636,102
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 10,775,091 14,400,620
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 497,444,460 487,444,460
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,117,671 4,313,620
สำรองค่าเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 3,644,997 3,371,103
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 64,321,685 62,076,470
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 67,593,366 63,702,237
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,078,194,727 854,944,612
 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,502,177 9,750,329
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,645,965,860 2,934,366,313
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 11,462,319 15,579,990
สำรองค่าเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทาน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 41,476,573 45,121,571
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 939,313,354 889,237,810
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 118,765,892 37,647,400
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,766,486,175 3,931,703,413
รวมหนี้สิน 4,844,680,902 4,786,648,025
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 637,496,657 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 637,496,657 637,496,657
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 637,496,153 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 637,496,153 637,496,153
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 434,975,000 434,975,000
ส่วนต่างจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 410,076,849 410,076,849
กำไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 63,749,666 63,749,666
   จัดสรรแล้ว - สำรองอื่น 1,947,282,737 1,664,527,949
   ยังไม่ได้จัดสรร  2,735,995,047 2,845,863,155
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  6,229,575,452 6,056,688,772
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,340,145,259 1,314,510,072
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,569,720,711 7,371,198,844
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,414,401,613 12,157,846,869


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท) งบการเงินรวม
2560 2559
กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่าบริการ 3,581,310,550 3,564,693,443
รายได้เงินปันผล - -
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - -
รายได้อื่น 58,894,807 146,831,149
รวมรายได้ 3,640,205,357 3,711,524,592
 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ 1,606,000,602 1,546,332,053
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 583,755,513 578,554,966
รวมค่าใช้จ่าย 2,189,756,115 2,124,887,019
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,450,449,242 1,586,637,573
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (160,310,987) (131,225,342)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,290,138,255 1,455,412,231
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (261,652,171) (283,120,665)
กำไรสำหรับปี 1,028,486,084 1,172,291,566
     
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (26,610,914) -
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 5,340,783 -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (21,270,131) -
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 1,007,215,953 1,172,291,566
     
การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 970,587,752 1,097,117,139
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 57,898,332 75,174,427
1,028,486,084 1,172,291,566
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 950,630,278 1,097,117,139
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 56,585,675 75,174,427
1,007,215,953 1,172,291,566
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1.52 1.72