รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 143,983,125 22.59
2.  บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
3.  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
4.  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
5.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
6.  บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
7.  นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 13,690,000 2.15
8.  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00
9.  บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
10.  บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00
11.  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,463,175 1.80
12.  GOLDMAN SACHS AND CO LLC 8,918,493 1.40
13.  นางอัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์ 8,106,875 1.27
14.  STATE STREET TRUST COMPANY CANADA 7,728,313 1.21
15.  กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,415,075 1.16
16.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,412,250 1.16
17.  กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 7,311,025 1.15
18.  นายวิโรจน์ ตั้งสุรกิจ 7,000,000 1.10
19.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 6,924,300 1.09
20.  กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 6,850,100 1.07
21.  กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta 6,101,200 0.96
22.  SAN-AI OIL COMPANY LIMITED 5,625,000 0.88
23.  กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 5,532,050 0.87
24.  นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร 5,000,000 0.78
25.  นางประไพ เลิศพาณิชย์กุล 4,702,800 0.74
26.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,566,563 0.72
27.  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-MTB PB ASEAN DIVIDEND FUND 3,541,500 0.56
28.  กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 3,540,600 0.56
29.  นายสุภัทร พลพิพัฒนพงศ์ 3,290,750 0.52
30.  กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 3,257,275 0.51