เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

BackJun 28, 2017

นางปานดาว สุขยางค์ เลขานุการบริษัท เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเรอเนสซองส์ กรุงเทพ