ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หน้าหลัก > ห้องข่าว > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
RSS Feed Email ThisPrint This
BAFS Newsroom Banner
ค้นหาข่าว:
รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548


 • การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  30 มีนาคม 2561
 • อ่านต่อ
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  22 มีนาคม 2561
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • แจ้งมติที่ประชุมBOD 1/2561, อนุมัติเงินปันผล, กำหนดการประชุม AGM 2561
  21 กุมภาพันธ์ 2561
 • อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
  25 มกราคม 2561
 • อ่านต่อ
 • แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  13 ธันวาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
  16 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
  08 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  08 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
  08 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  08 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
  08 พฤศจิกายน 2560
 • อ่านต่อ
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
  17 ตุลาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
  03 ตุลาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • ชี้แจงความคืบหน้าและการเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (เพิ่มเติม)
  11 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • ชี้แจงความคืบหน้าและการเพิ่มงบประมาณเงินลงทุนในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  07 สิงหาคม 2560
 • อ่านต่อ