สิทธิของผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > สิทธิของผู้ถือหุ้น
Email ThisPrint This
รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. จดหมายขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า 182 KB
2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 53 KB
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ 48 KB
คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ 149 KB
4. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม 53 KB
5. แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 53 KB

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ parndao@bafs.co.th