รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. จดหมายขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า 116 KB
2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 80 KB
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ 76 KB
คุณสมบัติของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ 136 KB
4. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม 88 KB
5. แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 93 KB

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ parndao@bafs.co.th