การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ปกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 52 KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 172 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 4.13 MB
3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 128 KB
4. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม 60 KB
5. หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 90 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 117 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 141 KB
6. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 64 KB
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 69 KB
8. แผนที่ตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1.01 MB
10. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม 76 KB