การประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าหลัก > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น
Email ThisPrint This

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 287 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 6.11 MB
3. รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 199 KB
4. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประชุม 73.3 KB
5. หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 126 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 179 KB
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 198 KB
6. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ 74.8 KB
7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 86.7 KB
8. แผนที่ตั้งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1.01 MB
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน 247 KB
10. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม 98.4 KB